REGULAMIN
1.Postanowienia ogólne

1.1.
Oneapp.pl, oneapp.expert, onlineteam.pl, onlineteam.co, oneteam.online są serwisami internetowymi, których właścicielem jest oneapp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w warszawie, adres: 02-739 Warszawa, ul. Wałbrzyska 11 | 252, wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez sąd rejonowy dla m.st. Warszawy w warszawie, wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego pod numerem krs 0000577016, nip: 7010508643 zwany w dalszej części regulaminu "oneapp".

1.2.
Każda osoba, która przystępuje do korzystania z serwisu oneapp tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

1.3.
Serwis oneapp jest stroną internetową zawierającą informacje o usługach oferowanych przez oneapp.

1.4.
Oneapp zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zmiany albo aktualizacji serwisu lub treści serwisu w dowolnym czasie bez zawiadomienia.

2. Odpowiedzialność użytkownika

2.1.
Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w serwisie oneapp na własne ryzyko.

2.2.
Korzystanie z oneapp podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.

2.3.
Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych w oneapp oraz podjęte na ich podstawie decyzje spoczywa wyłącznie na użytkowniku.

2.4.
Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw oneapp, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym regulaminem lub w inny sposób nagannym.

3. Odpowiedzialność oneapp

3.1.
W przypadku otrzymania uzasadnionych wiadomości, iż w serwisie oneapp znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich oneapp podejmie odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. W szczególności podstawą do podjęcia takich działań jest uprawdopodobnienie takich okoliczności w znacznym stopniu albo prawomocny wyrok właściwego sądu.

3.2.
Oneapp nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych zawierających jakiekolwiek materiały przesłane bądź opublikowane w serwisie.

3.3.
Oneapp dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronie internetowej były rzetelne i aktualne, jednak nie bierze odpowiedzialności za te informacje.

3.4.
Oneapp nie ponosi odpowiedzialności za treści rozpowszechniane przez użytkowników lub inne osoby w jakimkolwiek miejscu na stronach oneapp jak i za działania użytkowników naruszające prawa autorskie lub jakiekolwiek prawa osób trzecich.

3.5.
Oneapp nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z jakichkolwiek zdarzeń, które pozostają poza kontrolą oneapp.

3.6.
Oneapp ma prawo korygować zawartość stron internetowych oneapp.pl, oneapp.expert, onlineteam.pl, onlineteam.co w dowolnym czasie be powiadamiania użytkowników. Oneapp nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia, błędy lub niekompletność informacji, jak też za zakłócenia w działaniu stron internetowych oneapp.

3.7.
Oneapp nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych na stronach internetowych stron internetowych oneapp.pl, oneapp.expert, onlineteam.pl, onlineteam.co, ani za ich
wykorzystanie przez osoby trzecie.

4. Zastrzeżenia techniczne

4.1.
Ze względu na techniczne ograniczenia oneapp nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pomocą internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Oneapp nie może też zapewnić, że przeglądanie stron na portalu będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz że użytkownik uzyska dokładnie tę informację, której szukał.

4.2.
Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu oneapp nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

4.3.
Oneapp dołoży wszelkich starań, aby jakakolwiek transmisja danych za pomocą internetu byłą bezpieczna tzn. Aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem tajemnicy, całości i kompletności przesyłanych danych niemniej nie gwarantuje, że transmisja taka będzie bezpieczna.

4.4.
Oneapp nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom do niego przesyłanym. Dlatego wszelkie takie transmisje są realizowane na własne ryzyko osoby przesyłającej informacje.

5. Prawa autorskie

5.1.
Zarówno układ treści zawarty w serwisach oneapp jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego. Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.

5.2.
Zawartość serwisów oneapp może być przez użytkowników wykorzystywana tylko dla użytku osobistego. Wykorzystanie do innych celów, a w szczególności - komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony oneapp i w ramach przeznaczenia określonego przez oneapp. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości serwisu, należy się z kontaktować z oneapp pod adresem hello@oneapp.expert

5.3.
Korzystanie z materiałów opublikowanych w serwisie oneapp w celu innym niż do użytku osobistego a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.

5.4.
Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe które występują na stronach oneapp podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

5.5.
W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez użytkownika, będzie on zobowiązany naprawienia szkody oneapp na zasadach ogólnych.


6. Świadczenie usług drogą elektroniczną

6.1.
Użytkownik, w związku ze świadczeniem przez oneapp usług drogą elektroniczną, wyraża zgodę na przesyłanie przez oneapp, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, skierowanej do użytkownika informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (dz.u. Nr 144, poz. 1204 z późn. Zm.).

6.2.
Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez oneapp.

6.3.
Reklamacja przesyłana jest przez użytkownika do oneapp na adres poczty elektronicznej: hello@oneapp.expert

6.4.
Oneapp rozpatruje reklamację w terminie 21 dni od dnia jej przesłania przez użytkownika.

6.5.
Po rozpatrzeniu reklamacji oneapp wysyła użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.

6.6.
Użytkownik przez udostępnienie adresu elektronicznego, wyraża zgodę na przesyłanie przez oneapp informacji handlowej w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w pkt. Viii.1, w odpowiedzi na złożoną przez użytkownika reklamację.

7. Postanowienia końcowe

7.1.
Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu rozstrzygają właściwe sądy powszechne.

7.2.
Oneapp zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie oneapp i wchodzą w życie z dniem publikacji.

recruitment process
1. Zapotrzebowanie
Wybierasz jakich ekspertów potrzebujesz i w jakim wymiarze czasu. Alternatywnie na podstawie Twoich celów ułożymy za Ciebie optymalny skład.
2. oferta
Na podstawie Twojego zapotrzebowania przygotowujemy ofertę do akceptacji.
3. kompletowanie
Po zaakceptowaniu oferty skompletujemy dla Ciebie cały zespół działający w naszej lokalizacji, w pełni dostępny do Twojej dyspozycji.
4. Start
Zespół jest gotowy do pracy i komunikacji z Tobą (email, komunikator, telefon, video rozmowy). Pamiętaj, otrzymujesz nie tylko zamówiony zespół ale i całe know how naszej firmy - wszyscy działamy dla Ciebie.
Warszawa
ul. Wałbrzyska 11, 02-739
Warszawa
ul. Marszałkowska 126/134, 00-008
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.